Danh sách thành tích đạt được

 Home / Danh sách thành tích đạt được

 

LIÊN TIẾP ĐẠT DANH HIỆU HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NHIỀU NĂM LIỀN

 

TT Giấy chứng nhận Ban Tổ chức cấp chứng nhận Sản phẩm được cấp Thành tích
Số Ngày cấp
1   24/10/99 Hội chợ QT Hàng Công nghiệp VN

Tổ chức tại Hà Nội
Bột chiên tôm Huy chương vàng
2   24/10/99 Hội chợ QT Hàng Công nghiệp VN

Tổ chức tại Hà Nội
Bột bánh xèo Huy chương bạc
3 031/HCV/2000 01/05/00 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột há cảo Huy chương vàng
4 032/HCV/2000 01/05/00 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột chiên tôm Huy chương vàng
5 033/HCV/2000 01/05/00 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột bánh xèo Huy chương vàng
6 20/HCV.2000 18/12/00 Liên Hiệp các Hội KHKTVN-TP.HCM

HCTL Tuần Lễ Xanh QT.VN 2000
Bột năng Huy chương vàng
7 21/HCV.2000 18/12/00 Liên Hiệp các Hội KHKTVN-TP.HCM

HCTL Tuần Lễ Xanh QT.VN 2000
Bột chiên tôm Huy chương vàng
8 22/HCV.2000 18/12/00 Liên Hiệp các Hội KHKTVN-TP.HCM

HCTL Tuần Lễ Xanh QT.VN 2000
Bột há cảo Huy chương vàng
9 27/HCV.2000 18/12/00 HC Thương Mại Quốc Tế 2000 TP.HCM Bột bánh xèo Huy chương vàng
10 28/HCV.2000 18/12/00 HC Thương Mại Quốc Tế 2000 TP.HCM Bột chiên tôm Huy chương vàng
11 29/HCV.2000 18/12/00 HC Thương Mại Quốc Tế 2000 TP.HCM Bột há cảo Huy chương vàng
12 30/HCV.2000 18/12/00 HC Thương Mại Quốc Tế 2000 TP.HCM Bột bánh cuốn Huy chương vàng
13   19/01/01 CỤC QL Chất Lượng VSATTP

TLHC Chất Lượng VSATTP - TP.HCM
Bột bánh xèo Giải vàng Chất Lượng VSATTP
14   19/01/01 CỤC QL Chất Lượng VSATTP

TLHC Chất Lượng VSATTP - TP.HCM
Bột chiên tôm Giải vàng Chất Lượng VSATTP
15 007/HCV 02/05/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột bắp Huy chương vàng
16 008/HCV 02/05/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột bánh xèo Huy chương vàng
17 009/HCV 02/05/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột chiên tôm Huy chương vàng
18 010/HCV 02/05/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột năng Huy chương vàng
19 35/BCN 13/08/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
CS Vĩnh Thuận Giải nhất tài năng Marketing
20 51/BCN 13/08/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
CS Vĩnh Thuận Giải thưởng toàn diện
21 60/BCN 13/08/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Giám đốc

 

CS Vĩnh Thuận

Giải thưởng toàn diện
22 74/BCN 13/08/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
CS Vĩnh Thuận Đơn vị có chiến lược phục vụ tốt
23 88/BCN 13/08/01 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
CS Vĩnh Thuận Đơn vị hoạt động phục vụ tốt
24 33/QĐKT 23/08/01 Trung tâm TT Tiêu Chuẩn ĐLCL

TL Hội chợ Chất Lượng - TP.HCM
Bột bánh xèo Giải thưởng vàng CL
25 34//QĐKT 23/08/01 Trung tâm TT Tiêu Chuẩn ĐLCL

TL Hội chợ Chất Lượng - TP.HCM
Bột năng Giải thưởng vàng CL
26   22/10/01 BỘ KH CN & MT

HCTLQT Hàng Công nghiệp VN-HN
Bột chiên tôm Huy chương vàng
27   22/10/01 BỘ KH CN & MT

HCTLQT Hàng Công nghiệp VN-HN
Bột bắp Huy chương vàng
28   22/10/01 BỘ KH CN & MT

HCTLQT Hàng Công nghiệp VN-HN
Bột bánh xèo Huy chương vàng
29   22/10/01 BỘ KH CN & MT

HCTLQT Hàng Công nghiệp VN-HN
Bột năng Huy chương bạc
30   22/10/01 BỘ KH CN & MT

HCTLQT Hàng Công nghiệp VN-HN
Bột neap Huy chương bạc
31 5446/QĐ-BNN-VP 05/12/02 BỘ NÔNG NGHIỆP

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Cty Vĩnh Thuận Giải thưởng Bông lúa vàng
32 04/BK.2003 05/03/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột chiên tôm Khen thưởng về tiêu chuẩn CL
33 09/GCN 05/03/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột bánh xèo Giải thưởng Cúp vàng VSATTP
34 06/CN.BTC 30/04/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột bánh xèo Giải thưởng Cúp vàng CL
35 07/CN.BTC 30/04/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột chiên tôm Giải thưởng Cúp vàng CL
36 001/HCV 02/05/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột bánh xèo Huy chương vàng
37 002/HCV 02/05/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Bột chiên tôm Huy chương vàng
38 422/CNKT.HCTMQT/03 12/08/03 UBND TP. CẦN THƠ

Hội chợ Triễn lãm Quốc tế - CẦN THƠ
Cty Vĩnh Thuận Tượng vàng“ Niềm Tin Đồng Bằng”
39 172/2204/QĐ.HCTLQT

049/CNK04
30.04.04 UBND TP. CẦN THƠ

BTC.HCTLQT CẦN THƠ
Cty Vĩnh Thuận CÚP CHẤT LƯỢNG MEKONG
40   17.09.04 BỘ THUỶ SẢN

HCTLQT TP&Đ.UỐNG VN lần 5
Bột chiên tôm Giải thưởng vàng
41   17.09.04 BỘ THUỶ SẢN

HCTLQT TP&Đ.UỐNG VN lần 5
Bột năng Giải thưởng vàng
42   17.09.04 BỘ THUỶ SẢN

HCTLQT TP&Đ.UỐNG VN lần 5
Bột há cảo Giải thưởng vàng
43   17.09.04 BỘ THUỶ SẢN

HCTLQT TP&Đ.UỐNG VN lần 5
Bột bánh xèo Bằng khen
44   17.09.04 BỘ THUỶ SẢN

HCTLQT TP&Đ.UỐNG VN lần 5
Bột chiên giòn Bằng khen
45 59/TM-XTTM 30.11.04 BỘ THƯƠNG MẠI

BTC.HCTLQT CẦN THƠ
Cty Vĩnh Thuận Thương hiệu Bạn nhà nông VN `
46 20/QĐ 04.10.2005 Tổng cục TCĐLCL KV3

Viện vệ sinh Y tế Công cộng
Bột bánh cuốn sản phẩm chất lượng vì sức khoe cộng đồng
47 21/QĐ 04.10.2005 Tổng cục TCĐLCL KV3

Viện vệ sinh Y tế Công cộng
Bột bánh xèo
48 26/QĐ 04.10.2005 Tổng cục TCĐLCL KV3

Viện vệ sinh Y tế Công cộng
Bột chiên tôm